Upute krajnjim korisnicima

Svi potprojekti koji su prihvaćeni od strane banaka CEB i EIB nalaze se u objavljenom Planu nabave.

  1. Za svaki potprojekt sklapa se Ugovor o sufinanciranju građenja vodnih građevina i /ili projektne dokumentacije između krajnjeg korisnika i Hrvatskih voda.
  2. Uz Ugovor o sufinanciranju krajnji korisnik treba popuniti obrazac „Informacije o potprojektu“ s podacima koje banke zahtjevaju (tehnički, financijski i drugi pokazatelji). U sklopu toga potrebno je dostaviti kartu koja prikazuje lokaciju projekta i plan koji prikazuje raspored, naznačujući postojeću i predloženu ključnu vodovodnu infrastrukturu i infrastrukturu za zbrinjavanje otpadnih voda, poput vodovodnih cijevi, crpnih stanica, postrojenja za obradu, glavnih kanalizacijskih cijevi itd.
  3. Za svaki potprojekt potrebno je dostaviti slijedeće dokumente koji su potrebni za usklađenost potprojekata s direktivama Zaštite prirode i Zaštite okoliša:
    • Potvrdu Ministarstva zaštite okoliša i prirode o usklađenosti sa zaštitom prirode – Direktivom o Pticama (Birds Directive, 79/409/EEZ) i Direktivom o staništima (Habitat Directive, 92/43/EEZ) (detaljnije upute pod Zaštita prirode)
    • Procjenu utjecaja na okoliš (PUO), odnosno njen netehnički sažetak ili očitovanje nadležnog tijela o tome da procjena utjecaja zahvata na okoliš nije potrebna (detaljnije pod Zaštita okoliša)

Ostalu dokumentaciju - lokacijsku, građevinsku dozvolu, te ostale dokumente potrebno je dostaviti na zahtjev Hrvatskih voda.