Zaštita okoliša

Zakonska osnova

Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj 80/13) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, broj 64/08, 67/09) propisana je provedba postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš. Donošenjem tih propisa postupak je sustavno uređen i usklađen s odgovarajućim direktivama EU: Direktivom Vijeća 85/337/EEZ od 27. lipnja 1985. o procjeni učinaka određenih javnih i privatnih projekata na okoliš, izmijenjena Direktivom Vijeća 97/11/EZ od 3. ožujka 1997., i Direktivom 2003/35/EZ Europskog Parlamenta i Vijeća od 26. svibnja 2003. Pored toga, usvojeni propisi temelje se i na odredbama međunarodnog ugovora, kojeg je Republika Hrvatska potvrdila donošenjem Zakona o potvrđivanju Konvencije o procjeni utjecaja na okoliš preko državnih granica (Narodne novine - Međunarodni ugovori, broj 6/96).

Provedba postupka procjene utjecaja na okoliš

Opće informacije

Procjena utjecaja na okoliš obvezno se provodi za zahvate navedene u popisu zahvata iz Priloga I. Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 64/08) te za zahvate za koje je ta obveza određena u postupku ocjene o potrebi procjene.

Kada nadležno tijelo zaprimi zahtjev za procjenu utjecaja zahvata na okoliš o istome informira javnost. Informacija sadrži osnovne podatke o zahvatu, lokaciji, nositelju zahvata, nadležnom tijelu, ostalim sudionicima u postupku, načinu provedbe postupka procjene, načinu sudjelovanja javnosti i zainteresirane javnosti te o načinu obavješćivanja o ishodu postupka.


Ocjena o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš

Opće informacije

Zakonom o zaštiti okoliša (Narodne novine, br. 80/13) i Uredbom o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine, br. 64/08) propisano je da nositelj zahvata, kada utvrdi da se njegov zahvat nalazi na popisu zahvata iz Priloga II. ili Priloga III. Uredbe, može zatražiti od nadležnog tijela provedbu postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš ili može odmah pristupiti izradi studije.

Kada nadležno tijelo zaprimi zahtjev za ocjenu o potrebi procjene, ono pribavlja mišljenja od drugih tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te informira javnost o zahtjevu. Ocjena o potrebi procjene provodi se na temelju pojedinačnih ispitivanja sukladno kriterijima određenim u Prilogu V. Uredbe i uzimajući u obzir zaprimljena mišljenja. Nakon provedenog postupka izdaje se rješenje i o istom informira javnost.

Uredbom o izmjenama i dopunama Uredbe o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (Narodne novine br. 67/09), vodeći računa o otežanim uvjetima privređivanja u gospodarstvu, izmijenjen je članak 7. Uredbe u svrhu omogućavanja bržeg i efikasnijeg postupka glede ostvarivanja prava i pravnih interesa pravnih i fizičkih osoba. Prema članku 7. stavku 2. Uredbe nadležno tijelo o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš može odlučiti u skraćenom postupku sukladno odredbama zakona kojim se uređuje opći upravni postupak, a što je u skladu i s odredbom članka 4. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša. S tim u svezi dopunom odredbe članka 28. stavka 2. podstavka 3. Uredbe omogućeno je da se uz zahtjev za ocjenu o potrebi procjene umjesto podataka o zahvatu u smislu Priloga VI. Uredbe može dostaviti i Idejni projekt kao podloga za donošenje odluke o zahtjevu

U tim slučajevima na web stranici objavljuje se informacija o zahvatu u kojoj je osim općih podataka prema članku 28. stavku 2. naznačeno da je između ostalih podataka Idejni projekt podloga na temelju koje se donosi rješenje.

Napomena za potprojekte čija izgradnja se financira iz kredita CEBa i EIBa:

Za svaki potprojekt potrebno je dostaviti Procjenu utjecaja na okoliš (PUO), odnosno njen netehnički sažetak ili očitovanje nadležnog tijela o tome da procjena utjecaja zahvata na okoliš nije potrebna.