Zaštita prirode

Glavna ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu je postupak kojim se procjenjuje postoji li vjerojatnost da provedba plana, programa ili zahvata samog ili s drugim planovima, programima ili zahvatima, može imati značajan utjecaj na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže s obzirom na njenu strukturu i funkcionalnost.

Postupak čine tri faze:

  • prethodna ocjena prihvatljivosti
  • glavna ocjena prihvatljivosti s ocjenom drugih pogodnih mogućnosti
  • utvrđivanje prevladavajućeg javnog interesa i kompenzacijskih uvjeta.

Za sve zahvate i radnje koji mogu imati negativan utjecaj na ciljeve očuvanja područja ekološke mreže potrebno je provesti postupak ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu, sukladno Pravilniku o ocjeni prihvatljivosti plana, programa i zahvata za ekološku mrežu (Narodne novine, broj 118/09). Ukoliko je za radnju ili zahvat potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš (PUO), tada se ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu provodi u sklopu PUO. Ukoliko za radnju ili zahvat nije potrebno provesti postupak PUO, tada se Glavna ocjena provodi kao zaseban postupak.

Kako bi se udovoljilo internim pravilima banke neophodno je da se za svaki projekt pojedinačno dostavi očitovanje Ministarstva zaštite okoliša i prirode RH, Uprava za zaštitu prirode o usklađenosti predmetnog projekta sa zaštitom prirode vezano za Direktivu o pticama i Direktivu o staništima.

Niže se nalazi Uputa s naznačenim aktivnostima koje treba poduzeti, a kako bi se kod nadležnog Ministarstva ishodilo traženo očitovanje.

Napominjemo da je ishođenje očitovanja o usklađenosti projekta sa zaštitom prirode vezano za Direktivu o pticama i Direktivu o staništima uvjet da se projekt može financirati kreditnim sredstvima banaka EIBa i CEBa.


UPUTA ZA ISHOĐENJE OČITOVANJA O USKLAĐENOSTI PROJEKTA SA DIREKTIVOM O PTICAMA I DIREKTIVOM O STANIŠTIMA

Preduvjet: Ishođena lokacijska i građevinska dozvola, Ishođena procjena utjecaja na okoliš

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode daje očitovanje o usklađenosti projekata sa zaštitom prirode vezano za Direktivu o pticama i Direktivu o staništima

Potrebno je uz zahtjev za očitovanjem dostaviti podatke o nositelju zahvata (za pravnu osobu izvadak iz sudskog registra sa kontaktom odgovorne osobe), podatke o lokaciji zahvata (naziv jedinice lokalne i područne – regionalne samouprave, ime katastarske općine i br. katastarske čestice), kartografski prikaz s ucrtanim zahvatom u odnosu na područja ekološke mreže (na kojem je u različitim bojama prikazano: cijeli obuhvat građevinske dozvole, do sad izgrađeni objekti i planirani objekti zaštite voda iz programa CEB-EIB tablice) i opis ekološke mreže (ishoditi na www.dzzp.hr katalog informacija) te idejno rješenje zahvata (ev. Studiju utjecaja na okoliš). Treba priložiti i ev. rješenja za PUO, lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu.

Ukoliko se nalaze u izgrađenom dijelu građevinskog područja zahtjevu treba priložiti i relevantni prostorni plan sa ucrtanim obuhvatom zahvata (u tom slučaju nije potrebno provoditi postupak Ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu).

Zahtjevi za očitovanjem šalju se na adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Trg Republike Austrije 14, Zagreb